Hygiene bag box

8253 001 01, chrome

8253 001 01
Finishchrome